Monday, December 05, 2011

MONDAY MUSIC: NAMA RAMAYANAN (The Ramayana in Brief)*
Composed by Lakshmanachar/Ramanuja
Sung by the great Kannadiga singer Dr. M.S. Subbalakshmi


BAlaKAntam:-
shuddhabrahmaparAtpara rAm |
kAlAtmakaparameshvara rAm |
sheShatalpasukhanidrita rAm |
brahmAdyamaraprArthita rAm |
caNDakiraNakulamaNDana rAm |
shrImaddasharathanandana rAm |
kausalyAsukhavardhana rAm |
vishvAmitrapriyadhana rAm |
ghoratATakAghAtaka rAm |
mArIcAdinipAtaka rAm |
kaushikamakhasaMrakShaka rAm |
shrImadahalyoddhAraka rAm |
gautamamunisaMpUjita rAm |
suramunivaragaNasaMstuta rAm |
nAvikadhAvikam.rdupada rAm |
mithilApurajanamohaka rAm |
videhamAnasara~njaka rAm |
tryaMbakakArmukhabha~njaka rAm |
sItArpitavaramAlika rAm |
k.rtavaivAhikakautuka rAm |
bhArgavadarpavinAshaka rAm |
shrImadayodhyApAlaka rAm |

rAmarAma jaya rAjArAm |
rAmarAma jaya sItArAm |

ayothyAKAntam:-
agaNitaguNagaNabhUShita rAm |
avanItanayAkAmita rAm |
rAkAcandrasamAnana rAm |
pit.rvAkyAshritakAnana rAm |
priyaguhaviniveditapada rAm |
tatkShAlitanijam.rdupada rAm |
bharadvAjamukhAnandaka rAm |
citrakUTAdriniketana rAm |
dasharathasantatacintita rAm |
kaikeyItanayArpita rAm |
viracitanijapit.rkarmaka rAm |
bharatArpitanijapAduka rAm |

rAmarAma jaya rAjArAm |
rAmarAma jaya sItArAm |

AranyAKAntam:-
daNDakAvanajanapAvana rAm |
duShTavirAdhavinAshana rAm |
sharabhaN^gasutIkShNArcita rAm |
agastyAnugrahavardita rAm |
g.rdhrAdhipasaMsevita rAm |
pa~ncavaTItaTasusthita rAm |
shUrpaNakhArttividhAyaka rAm |
kharadUShaNamukhasUdaka rAm |
sItApriyahariNAnuga rAm |
mArIcArtik.rtAshuga rAm |
vinaShTasItAnveShaka rAm |
g.rdhrAdhipagatidAyaka rAm |
shabarIdattaphalAshana rAm |
kabandhabAhucchedana rAm |

rAmarAma jaya rAjArAm |
rAmarAma jaya sItArAm |

KishkindAKAntam:-
hanumatsevitanijapada rAm |
natasugrIvAbhIShTada rAm |
garvitavAlisaMhAraka rAm |
vAnaradUtapreShaka rAm |
hitakaralakShmaNasaMyuta rAm |

rAmarAma jaya rAjArAm |
rAmarAma jaya sItArAm*This sloka is sung every Sunday night at the local Sivananda Yoga Vedanta Center

No comments:

Post a Comment